kline_dayhfq={"code":1,"msg":"bad params","data":[]}