kline_dayhfq={"code":1,"msg":"bad params","data":{"sh600108":{"version":"7"}}}